Kaavat Yleishyödylliset

Kaavojen nimet suomeksi ja englanniksi (Excel 2007)

Funktioiden nimet suomeksi ja englanniksi Excel 2007:ssa.

Suomennetut kaavojen nimet tekevät ohjelmasta helposti lähestyttävän kenelle tahansa, mutta toisaalta monet hyvät Excel-sivustot ja -kirjat on kirjoitettu englanniksi. Kaavojen eri kieliversiot eivät toimi ristiin.

Oheisessa taulukossa on lueteltu Excel 2007 -version kaavat sekä suomeksi että englanniksi, aakkosjärjestyksessä kotimaisen version mukaan.

Helpoiten löydät etsimäsi funktion käyttämällä selaimesi omaa hakutoimintoa, jonka saat auki näppäinyhdistelmällä Control + F.

 

Funktio Suomeksi Funktio Englanniksi
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
AIKA TIME
AIKA_ARVO TIMEVALUE
ALUEET AREAS
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
ARVO VALUE
ARVON.MUKAAN RANK
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ASTEET DEGREES
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
BAHTTEKSTI BAHTTEXT
BEETAJAKAUMA BETADIST
BEETAJAKAUMA.KÄÄNT BETAINV
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BINDES BIN2DEC
BINHEKSA BIN2HEX
BINOKT BIN2OCT
BINOMIJAKAUMA BINOMDIST
BINOMIJAKAUMA.KRIT CRITBINOM
BINOMIJAKAUMA.NEG NEGBINOMDIST
CHIJAKAUMA CHIDIST
CHIJAKAUMA.KÄÄNT CHIINV
CHITESTI CHITEST
COS COS
COSH COSH
DB DB
DDB DDB
DESBIN DEC2BIN
DESHEKSA DEC2HEX
DESOKT DEC2OCT
DISKONTTOKORKO DISC
EI NOT
EKSPONENTIAALIJAKAUMA EXPONDIST
EKSPONENTTI EXP
ENNUSTE FORECAST
EPÄSUORA INDIRECT
EPÄTOSI FALSE
ERISNIMI PROPER
EROTUSTEN.NELIÖSUMMA SUMXMY2
ETSI, ETSIB FIND, FINDB
ETUMERKKI SIGN
EUROCONVERT EUROCONVERT
FISHER FISHER
FISHER.KÄÄNT FISHERINV
FJAKAUMA FDIST
FJAKAUMA.KÄÄNT FINV
FONEETTINEN PHONETIC
FTESTI FTEST
GAMMAJAKAUMA GAMMADIST
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
HAKU LOOKUP
HEKSABIN HEX2BIN
HEKSADES HEX2DEC
HEKSAOKT HEX2OCT
HINTA PRICE
HINTA.DISK PRICEDISC
HINTA.LUNASTUS PRICEMAT
HYPERGEOM.JAKAUMA HYPGEOMDIST
HYPERLINKKI HYPERLINK
INDEKSI INDEX
IPMT IPMT
ISOT UPPER
ITSEISARVO ABS
JA AND
JAKAUMAN.VINOUS SKEW
JAKOJ MOD
JIS JIS
JOS IF
JOSVIRHE IFERROR
KASVU GROWTH
KATKAISE TRUNC
KERTOMA FACT
KERTOMA.OSA FACTDOUBLE
KERTYNYT.KORKO ACCRINT
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA ACCRINTM
KESKIARVO AVERAGE
KESKIARVO.GEOM GEOMEAN
KESKIARVO.HARM HARMEAN
KESKIARVO.JOS AVERAGEIF
KESKIARVO.JOS.JOUKKO AVERAGEIFS
KESKIARVO.TASATTU TRIMMEAN
KESKIARVOA AVERAGEA
KESKIHAJONTA STDEV
KESKIHAJONTAA STDEVA
KESKIHAJONTAP STDEVP
KESKIHAJONTAPA STDEVPA
KESKIPOIKKEAMA AVEDEV
KESKIVIRHE STEYX
KESTO DURATION
KESTO.MUUNN MDURATION
KETJUTA CONCATENATE
KIINTEÄ FIXED
KOKONAISLUKU INT
KOMBINAATIO COMBIN
KOMPLEKSI COMPLEX
KOMPLEKSI.ARG IMARGUMENT
KOMPLEKSI.COS IMCOS
KOMPLEKSI.EKSP IMEXP
KOMPLEKSI.EROTUS IMSUB
KOMPLEKSI.IMAG IMAGINARY
KOMPLEKSI.ITSEISARVO IMABS
KOMPLEKSI.KONJ IMCONJUGATE
KOMPLEKSI.LN IMLN
KOMPLEKSI.LOG10 IMLOG10
KOMPLEKSI.LOG2 IMLOG2
KOMPLEKSI.NELIÖJ IMSQRT
KOMPLEKSI.OSAM IMDIV
KOMPLEKSI.POT IMPOWER
KOMPLEKSI.REAALI IMREAL
KOMPLEKSI.SIN IMSIN
KOMPLEKSI.SUM IMSUM
KOMPLEKSI.TULO IMPRODUCT
KOODI CODE
KORKO RATE
KORKO.ARVOPAPERI INTRATE
KORKO.EFEKT EFFECT
KORKO.VUOSI NOMINAL
KORKOMAKSU.SEURAAVA COUPNCD
KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN COUPPCD
KORKOPÄIVÄJAKSOT COUPNUM
KORKOPÄIVÄT COUPDAYS
KORKOPÄIVÄT.ALUSTA COUPDAYBS
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA COUPDAYSNC
KORRELAATIO CORREL
KORVAA, KORVAAB REPLACE, REPLACEB
KOVARIANSSI COVAR
KULMAKERROIN SLOPE
KURT KURT
KUTSU CALL
KUUKAUSI MONTH
KUUKAUSI.LOPPU EOMONTH
KUUTIOJOUKKO CUBESET
KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ CUBESETCOUNT
KUUTIOKPIJÄSEN CUBEKPIMEMBER
KUUTIONARVO CUBEVALUE
KUUTIONJÄSEN CUBEMEMBER
KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS CUBEMEMBERPROPERTY
KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN CUBERANKEDMEMBER
KUVAUS INFO
KÄY.LÄPI, KÄY.LÄPIB SEARCH, SEARCHB
LASKE COUNT
LASKE.A COUNTA
LASKE.JOS COUNTIF
LASKE.JOS.JOUKKO COUNTIFS
LASKE.TYHJÄT COUNTBLANK
LEIKKAUSPISTE INTERCEPT
LINREGR LINEST
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGNORM.JAKAUMA LOGNORMDIST
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT LOGINV
LOGREGR LOGEST
LUONNLOG LN
LUOTTAMUSVÄLI CONFIDENCE
MAKS MAX
MAKSA MAXA
MAKSETTU.KORKO CUMIPMT
MAKSETTU.LYHENNYS CUMPRINC
MAKSU PMT
MDETERM MDETERM
MEDIAANI MEDIAN
MERKKI CHAR
MIN MIN
MINA MINA
MINUUTIT MINUTE
MKERRO MMULT
MKÄÄNTEINEN MINVERSE
MOODI MODE
MSISÄINEN MIRR
MULTINOMI MULTINOMIAL
MUUNNA (MUUNNOS EXCEL 2003?) CONVERT
N N
NA PV
NELIÖJUURI SQRT
NELIÖJUURI.PII SQRTPI
NELIÖSUMMA SUMSQ
NELIÖSUMMIEN.EROTUS SUMX2MY2
NELIÖSUMMIEN.SUMMA SUMX2PY2
NELJÄNNES QUARTILE
NJAKSO NPER
NNA NPV
NNA.JAKSOTON XNPV
NORM.JAKAUMA NORMDIST
NORM.JAKAUMA.KÄÄNT NORMINV
NORM.JAKAUMA.NORMIT NORMSDIST
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT NORMSINV
NORMITA STANDARDIZE
NOUDA.PIVOT.TIEDOT GETPIVOTDATA
NYT NOW
OBLIG.HINTA TBILLPRICE
OBLIG.TUOTTO TBILLYIELD
OBLIG.TUOTTOPROS TBILLEQ
OIKAISTU.NELIÖSUMMA DEVSQ
OIKEA, OIKEAB RIGHT, RIGHTB
OKTBIN OCT2BIN
OKTDES OCT2DEC
OKTHEKSA OCT2HEX
ONEI_TEKSTI ISNONTEXT
ONLUKU ISNUMBER
ONMAKSU ISPMT
ONPARILLINEN ISEVEN
ONPARITON ISODD
ONPUUTTUU ISNA
ONTEKSTI ISTEXT
ONTOTUUS ISLOGICAL
ONTYHJÄ ISBLANK
ONVIITT ISREF
ONVIRH ISERR
ONVIRHE ISERROR
OSAMÄÄRÄ QUOTIENT
OSOITE ADDRESS
PARILLINEN EVEN
PARITON ODD
PARITON.ENS.NIMELLISARVO ODDFPRICE
PARITON.ENS.TUOTTO ODDFYIELD
PARITON.VIIM.NIMELLISARVO ODDLPRICE
PARITON.VIIM.TUOTTO ODDLYIELD
PEARSON PEARSON
PEARSON.NELIÖ RSQ
PERMUTAATIO PERMUT
PHAKU VLOOKUP
PIENET LOWER
PIENI SMALL
PIENIN.YHT.JAETTAVA LCM
PII PI
PITUUS, PITUUSB LEN, LENB
POIMI.TEKSTI, POIMI.TEKSTIB MID, MIDB
POISSON POISSON
POISTA.VÄLIT TRIM
POTENSSI POWER
PPMT PPMT
PROSENTTIJÄRJESTYS PERCENTRANK
PROSENTTIPISTE PERCENTILE
PUUTTUU NA
PYÖRISTÄ ROUND
PYÖRISTÄ.DES.ALAS ROUNDDOWN
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS ROUNDUP
PYÖRISTÄ.KERR MROUND
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS FLOOR
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS CEILING
PÄIVÄ DAY
PÄIVÄ.KUUKAUSI EDATE
PÄIVÄT360 DAYS360
PÄIVÄYS DATE
PÄIVÄYSARVO DATEVALUE
RADIAANIT RADIANS
Rahoitusfunktiot Financial functions
RAJA GESTEP
REKISTERI.TUNNUS REGISTER.ID
RIVI ROW
RIVIT ROWS
ROMAN ROMAN
RTD RTD
SAATU.HINTA RECEIVED
SAMA.ARVO DELTA
SARAKE COLUMN
SARAKKEET COLUMNS
SARJA.SUMMA SERIESSUM
SATUNNAISLUKU RAND
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ RANDBETWEEN
SEKUNNIT SECOND
SIIRTYMÄ OFFSET
SIIVOA CLEAN
SIN SIN
SINH SINH
SISÄINEN.KORKO IRR
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON XIRR
SOLU CELL
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STP SLN
SUMMA SUM
SUMMA.JOS SUMIF
SUMMA.JOS.JOUKKO SUMIFS
SUUNTAUS TREND
SUURI LARGE
SUURIN.YHT.TEKIJÄ GCD
T T
TAAJUUS FREQUENCY
TAI OR
TAN TAN
TANH TANH
TEKSTI TEXT
TJAKAUMA TDIST
TJAKAUMA.KÄÄNT TINV
TKESKIARVO DAVERAGE
TKESKIHAJONTA DSTDEV
TKESKIHAJONTAP DSTDEVP
TLASKE DCOUNT
TLASKEA DCOUNTA
TMAKS DMAX
TMIN DMIN
TNOUDA DGET
TODENNÄKÖISYYS PROB
TOISTA REPT
TOSI TRUE
TRANSPONOI TRANSPOSE
TSUMMA DSUM
TTESTI TTEST
TTULO DPRODUCT
TULEVA.ARVO FV
TULEVA.ARVO.ERIKORKO FVSCHEDULE
TULO PRODUCT
TULOJEN.SUMMA SUMPRODUCT
TUNNIT HOUR
TUOTTO YIELD
TUOTTO.DISK YIELDDISC
TUOTTO.ERÄP YIELDMAT
TVARIANSSI DVAR
TVARIANSSIP DVARP
TYYPPI TYPE
TYÖPÄIVÄ WORKDAY
TYÖPÄIVÄT NETWORKDAYS
TÄMÄ.PÄIVÄ TODAY
VAIHDA SUBSTITUTE
VALITSE.INDEKSI CHOOSE
VALUUTTA DOLLAR
VALUUTTA.DES DOLLARDE
VALUUTTA.MURTO DOLLARFR
VAR VAR
VARA VARA
VARP VARP
VARPA VARPA
VASEN, VASENB LEFT, LEFTB
VASTINE MATCH
VDB VDB
WEIBULL WEIBULL
VERTAA EXACT
VHAKU HLOOKUP
VIIKKO.NRO WEEKNUM
VIIKONPÄIVÄ WEEKDAY
VIRHEEN.LAJI ERROR.TYPE
VIRHEFUNKTIO ERF
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI ERFC
VUOSI YEAR
VUOSI.OSA YEARFRAC
VUOSIPOISTO SYD
VÄLISUMMA SUBTOTAL
ZTESTI ZTEST

Kirjoittajasta

Tommi Honkala

Pienyrittäjä, tietojenkäsittelyn tradenomi, Excelin pyörittelijä ja yleisnörtti PK-seudulta.

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.