Kaavat Yleishyödylliset

Kaavojen nimet suomeksi ja englanniksi (Excel 2013)

Funktioiden nimet suomeksi ja englanniksi Excel 2013:ssä.

Suomennetut kaavojen nimet tekevät ohjelmasta helposti lähestyttävän kenelle tahansa, mutta toisaalta monet hyvät Excel-sivustot ja -kirjat on kirjoitettu englanniksi. Kaavojen eri kieliversiot eivät toimi ristiin.

Oheisessa taulukossa on lueteltu Excel 2013 -version kaavat sekä suomeksi että englanniksi, aakkosjärjestyksessä kotimaisen version mukaan.

Helpoiten löydät etsimäsi funktion käyttämällä selaimesi omaa hakutoimintoa, jonka saat auki näppäinyhdistelmällä Control + F.

 

Funktio suomeksi Funktio englanniksi
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
AIKA TIME
AIKA_ARVO TIMEVALUE
ALUEET AREAS
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
ARABIA ARABIC
ARVO VALUE
ARVON.MUKAAN RANK
ARVON.MUKAAN.KESKIARVO RANK.AVG
ARVON.MUKAAN.TASAN RANK.EQ
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ASTEET DEGREES
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
BAHTTEKSTI BAHTTEXT
BEETA.JAKAUMA BETA.DIST
BEETA.KÄÄNT BETA.INV
BEETAJAKAUMA BETADIST
BEETAJAKAUMA.KÄÄNT BETAINV
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BINDES BIN2DEC
BINHEKSA BIN2HEX
BINOKT BIN2OCT
BINOMI.JAKAUMA BINOM.DIST
BINOMI.JAKAUMA.ALUE BINOM.DIST.RANGE
BINOMI.JAKAUMA.NEG NEGBINOM.DIST
BINOMIJAKAUMA BINOMDIST
BINOMIJAKAUMA.KRIT CRITBINOM
BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT BINOM.INV
BINOMIJAKAUMA.NEG NEGBINOMDIST
BITTI.EHDOTON.TAI BITXOR
BITTI.JA BITAND
BITTI.SIIRTO.O BITRSHIFT
BITTI.SIIRTO.V BITLSHIFT
BITTI.TAI BITOR
CHIJAKAUMA CHIDIST
CHIJAKAUMA.KÄÄNT CHIINV
CHINELIÖ.JAKAUMA CHISQ.DIST
CHINELIÖ.JAKAUMA.OH CHISQ.DIST.RT
CHINELIÖ.KÄÄNT CHISQ.INV
CHINELIÖ.KÄÄNT.OH CHISQ.INV.RT
CHINELIÖ.TESTI CHISQ.TEST
CHITESTI CHITEST
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
DB DB
DBCS DBCS
DDB DDB
DESBIN DEC2BIN
DESHEKSA DEC2HEX
DESIMAALI DECIMAL
DESOKT DEC2OCT
DISKONTTOKORKO DISC
EHDOTON.TAI XOR
EI NOT
EKSPONENTIAALI.JAKAUMA EXPON.DIST
EKSPONENTIAALIJAKAUMA EXPONDIST
EKSPONENTTI EXP
ENNUSTE FORECAST
EPÄSUORA INDIRECT
ERISNIMI PROPER
EROTUSTEN.NELIÖSUMMA SUMXMY2
ETSI, ETSIB FIND, FINDB
ETUMERKKI SIGN
EUROCONVERT EUROCONVERT
F.JAKAUMA F.DIST
F.JAKAUMA.OH F.DIST.RT
F.KÄÄNT F.INV
F.KÄÄNT.OH F.INV.RT
F.TESTI F.TEST
FII PHI
FISHER FISHER
FISHER.KÄÄNT FISHERINV
FJAKAUMA FDIST
FJAKAUMA.KÄÄNT FINV
FONEETTINEN PHONETIC
FTESTI FTEST
GAMMA GAMMA
GAMMA.JAKAUMA GAMMA.DIST
GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT GAMMA.INV
GAMMAJAKAUMA GAMMADIST
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.TARKKA GAMMALN.PRECISE
GAUSS GAUSS
HAKU LOOKUP
HEKSABIN HEX2BIN
HEKSADES HEX2DEC
HEKSAOKT HEX2OCT
HINTA PRICE
HINTA.DISK PRICEDISC
HINTA.LUNASTUS PRICEMAT
HYPERGEOM.JAKAUMA HYPGEOMDIST
HYPERGEOM_JAKAUMA HYPGEOM.DIST
HYPERLINKKI HYPERLINK
INDEKSI INDEX
IPMT IPMT
ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS ISO.CEILING
ISOT UPPER
ITSEISARVO ABS
JA AND
JAKAUMAN.VINOUS SKEW
JAKOJ MOD
JKESTO PDURATION
JOS IF
JOSPUUTTUU IFNA
JOSVIRHE IFERROR
KAAVA.TEKSTI FORMULATEXT
KASVU GROWTH
KATKAISE TRUNC
KERTOMA FACT
KERTOMA.OSA FACTDOUBLE
KERTYNYT.KORKO ACCRINT
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA ACCRINTM
KESKIARVO AVERAGE
KESKIARVO.GEOM GEOMEAN
KESKIARVO.HARM HARMEAN
KESKIARVO.JOS AVERAGEIF
KESKIARVO.JOS.JOUKKO AVERAGEIFS
KESKIARVO.TASATTU TRIMMEAN
KESKIARVOA AVERAGEA
KESKIHAJONTA STDEV
KESKIHAJONTA.P STDEV.P
KESKIHAJONTA.S STDEV.S
KESKIHAJONTAA STDEVA
KESKIHAJONTAP STDEVP
KESKIHAJONTAPA STDEVPA
KESKIPOIKKEAMA AVEDEV
KESKIVIRHE STEYX
KESTO DURATION
KESTO.MUUNN MDURATION
KETJUTA CONCATENATE
KIINTEÄ FIXED
KOKONAISLUKU INT
KOMBINAATIO COMBIN
KOMBINAATIOA COMBINA
KOMPLEKSI COMPLEX
KOMPLEKSI.ABS IMABS
KOMPLEKSI.ARG IMARGUMENT
KOMPLEKSI.COS IMCOS
KOMPLEKSI.COSH IMCOSH
KOMPLEKSI.COT IMCOT
KOMPLEKSI.EKSP IMEXP
KOMPLEKSI.EROTUS IMSUB
KOMPLEKSI.IMAG IMAGINARY
KOMPLEKSI.KONJ IMCONJUGATE
KOMPLEKSI.KOSEK IMCSC
KOMPLEKSI.KOSEKH IMCSCH
KOMPLEKSI.LN IMLN
KOMPLEKSI.LOG10 IMLOG10
KOMPLEKSI.LOG2 IMLOG2
KOMPLEKSI.NELIÖJ IMSQRT
KOMPLEKSI.OSAM IMDIV
KOMPLEKSI.POT IMPOWER
KOMPLEKSI.REAALI IMREAL
KOMPLEKSI.SEK IMSEC
KOMPLEKSI.SEKH IMSECH
KOMPLEKSI.SIN IMSIN
KOMPLEKSI.SINH IMSINH
KOMPLEKSI.SUM IMSUM
KOMPLEKSI.TAN IMTAN
KOMPLEKSI.TULO IMPRODUCT
KOODI CODE
KOOSTE AGGREGATE
KORKO RATE
KORKO.ARVOPAPERI INTRATE
KORKO.EFEKT EFFECT
KORKO.VUOSI NOMINAL
KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN COUPPCD
KORKOPÄIVÄ.JAKSOT COUPNUM
KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA COUPNCD
KORKOPÄIVÄT COUPDAYS
KORKOPÄIVÄT.ALUSTA COUPDAYBS
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA COUPDAYSNC
KORRELAATIO CORREL
KORVAA, KORVAAB REPLACE, REPLACEB
KOSEK CSC
KOSEKH CSCH
KOVARIANSSI COVAR
KOVARIANSSI.P COVARIANCE.P
KOVARIANSSI.S COVARIANCE.S
KULMAKERROIN SLOPE
KURT KURT
KUTSU CALL
KUUKAUSI MONTH
KUUKAUSI.LOPPU EOMONTH
KUUTIOJOUKKO CUBESET
KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ CUBESETCOUNT
KUUTIOKPIJÄSEN CUBEKPIMEMBER
KUUTIONARVO CUBEVALUE
KUUTIONJÄSEN CUBEMEMBER
KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS CUBEMEMBERPROPERTY
KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN CUBERANKEDMEMBER
KUVAUS INFO
KÄY.LÄPI, KÄY.LÄPIB SEARCH, SEARCHB
LASKE COUNT
LASKE.A COUNTA
LASKE.JOS COUNTIF
LASKE.JOS.JOUKKO COUNTIFS
LASKE.TYHJÄT COUNTBLANK
LEIKKAUSPISTE INTERCEPT
LINREGR LINEST
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGNORM.JAKAUMA LOGNORMDIST
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT LOGINV
LOGNORM.KÄÄNT LOGNORM.INV
LOGNORM_JAKAUMA LOGNORM.DIST
LOGREGR LOGEST
LUONNLOG LN
LUOTTAMUSVÄLI CONFIDENCE
LUOTTAMUSVÄLI.NORM CONFIDENCE.NORM
LUOTTAMUSVÄLI.T CONFIDENCE.T
MAKS MAX
MAKSA MAXA
MAKSETTU.KORKO CUMIPMT
MAKSETTU.LYHENNYS CUMPRINC
MAKSU PMT
MDETERM MDETERM
MEDIAANI MEDIAN
MERKKI CHAR
MIN MIN
MINA MINA
MINUUTIT MINUTE
MKERRO MMULT
MKÄÄNTEINEN MINVERSE
MOODI MODE
MOODI.USEA MODE.MULT
MOODI.YKSI MODE.SNGL
MSISÄINEN MIRR
MULTINOMI MULTINOMIAL
MUUNNA CONVERT
N N
NA PV
NELIÖJUURI SQRT
NELIÖJUURI.PII SQRTPI
NELIÖSUMMA SUMSQ
NELIÖSUMMIEN.EROTUS SUMX2MY2
NELIÖSUMMIEN.SUMMA SUMX2PY2
NELJÄNNES QUARTILE
NELJÄNNES.SIS QUARTILE.INC
NELJÄNNES.ULK QUARTILE.EXC
NJAKSO NPER
NNA NPV
NNA.JAKSOTON XNPV
NORM.JAKAUMA NORMDIST
NORM.JAKAUMA.KÄÄNT NORMINV
NORM.JAKAUMA.NORMIT NORMSDIST
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT NORMSINV
NORM_JAKAUMA.KÄÄNT NORM.S.INV
NORM_JAKAUMA.NORMIT NORM.S.DIST
NORMAALI.JAKAUMA NORM.DIST
NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT NORM.INV
NORMITA STANDARDIZE
NOUDA.PIVOT.TIEDOT GETPIVOTDATA
NROARVO NUMBERVALUE
NYT NOW
OBLIG.HINTA TBILLPRICE
OBLIG.TUOTTO TBILLYIELD
OBLIG.TUOTTOPROS TBILLEQ
OIKAISTU.NELIÖSUMMA DEVSQ
OIKEA, OIKEAB RIGHT, RIGHTB
OKTBIN OCT2BIN
OKTDES OCT2DEC
OKTHEKSA OCT2HEX
ONEI_TEKSTI ISNONTEXT
ONKAAVA ISFORMULA
ONLUKU ISNUMBER
ONMAKSU ISPMT
ONPARILLINEN ISEVEN
ONPARITON ISODD
ONPUUTTUU ISNA
ONTEKSTI ISTEXT
ONTOTUUS ISLOGICAL
ONTYHJÄ ISBLANK
ONVIITT ISREF
ONVIRH ISERR
ONVIRHE ISERROR
OSAMÄÄRÄ QUOTIENT
OSOITE ADDRESS
PARILLINEN EVEN
PARITON ODD
PARITON.ENS.NIMELLISARVO ODDFPRICE
PARITON.ENS.TUOTTO ODDFYIELD
PARITON.VIIM.NIMELLISARVO ODDLPRICE
PARITON.VIIM.TUOTTO ODDLYIELD
PEARSON PEARSON
PEARSON.NELIÖ RSQ
PERMUTAATIO PERMUT
PERMUTAATIOA PERMUTATIONA
PERUS BASE
PHAKU VLOOKUP
PIENET LOWER
PIENI SMALL
PIENIN.YHT.JAETTAVA LCM
PII PI
PITUUS, PITUUSB LEN, LENB
POIMI.TEKSTI, POIMI.TEKSTIB MID, MIDB
POISSON POISSON
POISSON.JAKAUMA POISSON.DIST
POISTA.VÄLIT TRIM
POP.VINOUS SKEW.P
POTENSSI POWER
PPMT PPMT
PROSENTTIJÄRJESTYS PERCENTRANK
PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS PERCENTRANK.INC
PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK PERCENTRANK.EXC
PROSENTTIPISTE PERCENTILE
PROSENTTIPISTE.SIS PERCENTILE.INC
PROSENTTIPISTE.ULK PERCENTILE.EXC
PUUTTUU NA
PYÖRISTÄ ROUND
PYÖRISTÄ.DES.ALAS ROUNDDOWN
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS ROUNDUP
PYÖRISTÄ.KERR MROUND
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS FLOOR
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN FLOOR.MATH
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA FLOOR.PRECISE
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS CEILING
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN CEILING.MATH
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA CEILING.PRECISE
PÄIVÄ DAY
PÄIVÄ.KUUKAUSI EDATE
PÄIVÄT DAYS
PÄIVÄT360 DAYS360
PÄIVÄYS DATE
PÄIVÄYSARVO DATEVALUE
RADIAANIT RADIANS
RAJA GESTEP
REKISTERI.TUNNUS REGISTER.ID
RIVI ROW
RIVIT ROWS
ROMAN ROMAN
RTD RTD
SAATU.HINTA RECEIVED
SAMA.ARVO DELTA
SARAKE COLUMN
SARAKKEET COLUMNS
SARJA.SUMMA SERIESSUM
SATUNNAISLUKU RAND
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ RANDBETWEEN
SEK SEC
SEKH SECH
SEKUNNIT SECOND
SIIRTYMÄ OFFSET
SIIVOA CLEAN
SIN SIN
SINH SINH
SISÄINEN.KORKO IRR
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON XIRR
SOLU CELL
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STP SLN
SUMMA SUM
SUMMA.JOS SUMIF
SUMMA.JOS.JOUKKO SUMIFS
SUODATA.XML FILTERXML
SUUNTAUS TREND
SUURI LARGE
SUURIN.YHT.TEKIJÄ GCD
T T
T.JAKAUMA T.DIST
T.JAKAUMA.2S T.DIST.2T
T.JAKAUMA.OH T.DIST.RT
T.KÄÄNT T.INV
T.KÄÄNT.2S T.INV.2T
T.TESTI T.TEST
TAAJUUS FREQUENCY
TAI OR
TAN TAN
TANH TANH
TAULUKKO SHEET
TAULUKOT SHEETS
TEKSTI TEXT
TJAKAUMA TDIST
TJAKAUMA.KÄÄNT TINV
TKESKIARVO DAVERAGE
TKESKIHAJONTA DSTDEV
TKESKIHAJONTAP DSTDEVP
TLASKE DCOUNT
TLASKEA DCOUNTA
TMAKS DMAX
TMIN DMIN
TNOUDA DGET
TODENNÄKÖISYYS PROB
TOISTA REPT
TOT.ROI RRI
TRANSPONOI TRANSPOSE
TSUMMA DSUM
TTESTI TTEST
TTULO DPRODUCT
TULEVA.ARVO FV
TULEVA.ARVO.ERIKORKO FVSCHEDULE
TULO PRODUCT
TULOJEN.SUMMA SUMPRODUCT
TUNNIT HOUR
TUOTTO YIELD
TUOTTO.DISK YIELDDISC
TUOTTO.ERÄP YIELDMAT
TVARIANSSI DVAR
TVARIANSSIP DVARP
TYYPPI TYPE
TYÖPÄIVÄ WORKDAY
TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL WORKDAY.INTL
TYÖPÄIVÄT NETWORKDAYS
TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL NETWORKDAYS.INTL
TÄMÄ.PÄIVÄ TODAY
UNICODE UNICODE
UNICODEMERKKI UNICHAR
URLKOODAUS ENCODEURL
VAIHDA SUBSTITUTE
VALITSE.INDEKSI CHOOSE
VALUUTTA DOLLAR
VALUUTTA.DES DOLLARDE
VALUUTTA.MURTO DOLLARFR
VAR VAR
VAR.P VAR.P
VAR.S VAR.S
VARA VARA
VARP VARP
VARPA VARPA
VASEN, VASENB LEFT, LEFTB
VASTINE MATCH
VDB VDB
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.JAKAUMA WEIBULL.DIST
VERKKOPALVELU WEBSERVICE
VERTAA EXACT
VHAKU HLOOKUP
VIIKKO.ISO.NRO ISOWEEKNUM
VIIKKO.NRO WEEKNUM
VIIKONPÄIVÄ WEEKDAY
VIRHEEN.LAJI ERROR.TYPE
VIRHEFUNKTIO ERF
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI ERFC
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA ERFC.PRECISE
VIRHEFUNKTIO.TARKKA ERF.PRECISE
VUOSI YEAR
VUOSI.OSA YEARFRAC
VUOSIPOISTO SYD
VÄLISUMMA SUBTOTAL
YKSIKKÖM MUNIT
Z.TESTI Z.TEST
ZTESTI ZTEST
EPÄTOSI FALSE
TOSI TRUE

Kirjoittajasta

Tommi Honkala

Pienyrittäjä, tietojenkäsittelyn tradenomi, Excelin pyörittelijä ja yleisnörtti PK-seudulta.

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.